git hos svenska webbhotell

Git – Från grunderna till användning på webbhotell

Annonslänkar

Denna sida innehåller affiliatelänkar. Om du köper något via dessa länkar kan vi få en provision.

Läs mer om våra villkor på vår webbplats.

Stäng

Versionshantering är ryggraden i modern mjukvaruutveckling och webbdesign. Bland de verktyg som står till buds har Git seglat upp som det obestridda förstahandsvalet för utvecklare världen över. Oavsett om du bygger den nästa stora appen, underhåller en komplex webbplats eller samarbetar i ett stort team, är Git nyckeln till att hålla ditt projekt under kontroll. I denna artikel dyker vi djupt in i Git – vad det är, hur det används, och inte minst hur det fungerar på webbhotell som erbjuder Git-stöd, med särskilt fokus på implementeringen i cPanel hos webbhotell som t.ex. Oderland.

Vad är Git?

Git är ett distribuerat versionshanteringssystem som skapades av Linus Torvalds 2005. Det designades ursprungligen för att hantera utvecklingen av Linux-kärnan, men har sedan dess blivit det mest använda versionshanteringssystemet för mjukvaruutveckling.

Varför är Git viktigt?

 • Versionshantering: Git låter dig spåra ändringar i din kod över tid. Du kan se vem som gjorde vilka ändringar, när de gjordes, och vid behov återgå till tidigare versioner.
 • Samarbete: Flera utvecklare kan arbeta på samma projekt samtidigt utan att störa varandras arbete.
 • Branching och merging: Du kan skapa separata ”grenar” för olika funktioner eller experiment, och sedan smidigt sammanfoga dem.
 • Backup: Din kod lagras inte bara lokalt utan också på remote servrar, vilket ger extra säkerhet.

Hur Git används

Innan du börjar använda Git måste du installera det på din dator. Git finns tillgängligt för Windows, macOS och Linux. Du kan ladda ner Git från den officiella webbplatsen (https://git-scm.com/) och följa installationsanvisningarna för ditt operativsystem.

Installation och konfiguration

 • Ladda ner Git från https://git-scm.com/downloads
 • Kör installationsprogrammet och följ anvisningarna
 • Efter installationen, öppna en kommandotolk eller terminal
 • Konfigurera ditt användarnamn och e-postadress:
  git config –global user.name ”Ditt Namn”
  git config –global user.email ”din.epost@exempel.com”

Grundläggande koncept

 • Repository (förråd): Ett Git-repository är en samling av alla dina projektfiler och deras fullständiga revisionshistorik. Det inkluderar alla versioner av varje fil samt information om vem som gjorde vilka ändringar och när.
 • Commit (incheckning): En commit är som en ögonblicksbild av ditt projekt vid en specifik tidpunkt. Varje commit har en unik identifierare och innehåller information om vad som ändrades, vem som gjorde ändringen och när.
 • Branch (gren): En branch i Git är en oberoende linje av utveckling. Du kan skapa en ny branch för att experimentera med nya funktioner utan att påverka huvudprojektet. Detta gör det möjligt att arbeta på olika delar av ett projekt parallellt.
 • Merge (sammanfogning): Merge är processen att integrera ändringar från en branch till en annan. Till exempel, när du är klar med utvecklingen i en funktionsbranch, kan du sammanfoga den med huvudbranchen för att inkludera de nya ändringarna i huvudprojektet.

Vanliga kommandon

 • git init: Initierar ett nytt Git-repository i den aktuella mappen. Detta skapar en dold .git-mapp som innehåller all nödvändig information för versionshantering.
 • git clone [url]: Skapar en lokal kopia av ett remote repository. Till exempel: git clone https://github.com/användare/projekt.git
 • git add [fil]: Lägger till filer till staging-området, vilket förbereder dem för nästa commit. Du kan lägga till specifika filer eller använda git add . för att lägga till alla ändrade filer.
 • git commit -m ”[meddelande]”: Skapar en ny commit med de filer som finns i staging-området. Meddelandet bör kortfattat beskriva ändringarna. Exempel: git commit -m ”Lade till inloggningsfunktion”
 • git push [remote] [branch]: Skickar dina lokala commits till ett remote repository. Vanligtvis: git push origin main
 • git pull [remote] [branch]: Hämtar och integrerar ändringar från ett remote repository till din lokala branch. Exempel: git pull origin main

Ett typiskt arbetsflöde

Ett typiskt Git-arbetsflöde kan se ut så här:

 1. Skapa eller klona ett repository
 2. Skapa en ny branch för din funktion: git branch ny-funktion
 3. Byt till den nya branchen: git checkout ny-funktion
 4. Gör ändringar i dina filer
 5. Lägg till ändrade filer till staging: git add .
 6. Commit dina ändringar: git commit -m ”Implementerade ny funktion”
 7. Pusha din branch till remote repository: git push origin ny-funktion
 8. Skapa en sammanslagningsbegäran (pull request) på plattformen (t.ex. GitHub)
 9. Granska och diskutera ändringarna
 10. Sammanfoga ändringarna till huvudbranchen

Genom att förstå dessa grundläggande koncept och kommandon kan du börja använda Git effektivt i dina projekt. Med tiden kommer du att lära dig mer avancerade funktioner som gör Git till ett ännu kraftfullare verktyg för versionshantering och samarbete.

Git hos webbhotell

Många moderna webbhotell, inklusive Oderland, erbjuder Git-integration direkt i deras kontrollpaneler som cPanel. Detta ger flera fördelar för webbutvecklare och webbplatsadministratörer.

Fördelar med att använda Git på ett webbhotell

 • Enkel publicering: Du kan enkelt uppdatera din webbplats genom att skicka ändringar till webbhotellets Git-förråd.
 • Versionshistorik: Du har full tillgång till din webbplats versionshistorik direkt på servern.
 • Återställning: Om något går fel kan du snabbt återgå till en tidigare fungerande version.
 • Samarbete: Teammedlemmar kan samarbeta direkt via webbhotellets Git-förråd.

Git-integration i cPanel

cPanel, som används av många webbhotell inklusive Oderland, erbjuder en inbyggd Git-integration. Här är hur du vanligtvis använder Git i cPanel:

 1. Skapa ett repository: I cPanel, navigera till Git-sektionen och skapa ett nytt repository.
 2. Klona repository: Använd den givna URL:en för att klona repository till din lokala maskin.
 3. Push ändringar: Efter att ha gjort ändringar lokalt, pusha dem till webbhotellets repository.
 4. Driftsättning: Konfigurera automatisk driftsättning eller utför manuell driftsättning via cPanel.

Bästa praxis och tips

När du arbetar med Git, finns det flera viktiga aspekter att tänka på för att säkerställa säkerhet, effektivitet och god kodkvalitet. Låt oss titta närmare på några av de bästa metoderna och användbara tips som kan hjälpa dig att förbättra ditt arbetsflöde och maximera fördelarna med Git.

Säkerhet är en kritisk aspekt när det gäller versionshantering, särskilt när du arbetar med känslig kod eller i team. En av de mest effektiva säkerhetsåtgärderna är att använda SSH-nycklar istället för lösenord när du kommunicerar med ditt Git-förråd. SSH-nycklar erbjuder en högre grad av säkerhet och eliminerar behovet av att ange lösenord varje gång du interagerar med ditt fjärrförråd. Att konfigurera SSH-nycklar kan verka krångligt till en början, men det är en engångsprocess som avsevärt förbättrar din säkerhet på lång sikt.

Regelbundna säkerhetskopior av ditt Git-förråd är också en vital del av en robust säkerhetsstrategi. Även om Git i sig är ett distribuerat system där varje klon är en fullständig säkerhetskopia, är det klokt att ha ytterligare säkerhetskopior på separata lagringsenheter eller molntjänster. Detta skyddar dig mot dataförlust i händelse av hårdvarufel eller andra oförutsedda omständigheter.

En annan viktig säkerhetsaspekt är att vara försiktig med vilken information du lagrar i ditt Git-förråd. Använd en .gitignore-fil för att förhindra att känslig information som konfigurationsfiler med lösenord, API-nycklar eller personuppgifter oavsiktligt laddas upp till ditt förråd. Genom att noggrant konfigurera din .gitignore-fil kan du säkerställa att endast relevant kod och dokumentation inkluderas i versionshanteringen.

När det gäller att skapa effektiva arbetsflöden med Git, finns det flera principer att hålla i åtanke. Att använda beskrivande och meningsfulla meddelanden för dina incheckningar (commits) är avgörande. Ett välskrivet incheckningsmeddelande bör kortfattat men tydligt förklara vad ändringen gör och varför den gjordes. Detta gör det mycket enklare för dig och dina teammedlemmar att förstå projektets historik och spåra ändringar över tid.

En annan viktig princip är att göra små och frekventa incheckningar istället för stora, sällan förekommande. Genom att checka in ändringar ofta skapar du en mer detaljerad historik av ditt projekt, vilket gör det enklare att hitta och åtgärda eventuella problem. Det underlättar också samarbete, eftersom mindre ändringar är lättare att granska och integrera.

Att använda grenar (branches) effektivt är en central del av Git-arbetsflödet. Skapa separata grenar för nya funktioner, experiment eller felkorrigeringar. Detta tillåter dig att arbeta på olika aspekter av ditt projekt parallellt utan att påverka huvudgrenen. När en funktion är klar och testad kan du sammanfoga den med huvudgrenen. Denna metod, ofta kallad ”feature branching”, hjälper till att hålla ditt projekt organiserat och minskar risken för konflikter.

Slutligen är implementering av kodgranskningar (code reviews) en ovärderlig metod för att upprätthålla hög kodkvalitet. Innan ändringar sammanfogas med huvudgrenen bör de granskas av en eller flera teammedlemmar. Kodgranskningar ger möjlighet att upptäcka potentiella problem, dela kunskap inom teamet och säkerställa att koden följer projektets standarder och bästa praxis. Många Git-plattformar, som GitHub och GitLab, erbjuder inbyggda verktyg för kodgranskning som gör processen smidig och effektiv.

Genom att följa dessa bästa praxis och tips kan du maximera fördelarna med Git, förbättra säkerheten i ditt projekt, effektivisera ditt arbetsflöde och höja kvaliteten på din kod. Kom ihåg att versionshantering är en färdighet som utvecklas över tid, så var inte rädd för att experimentera och anpassa dessa metoder till dina specifika behov och projektets krav.